Giới thiệu chung

Ngày 18/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

25/11/2008 08:31

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới, nhằm nâng cao vai trò và vị thế của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao - cơ quan chuyên trách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với NVNONN, cũng như kiện toàn một bước bộ máy tổ chức, nhân sự của Uỷ ban nhằm đáp ứng những yêu cầu to lớn của công tác về NVNONN, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngày 18/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Nhà nước về NVNONN, thay thế Quyết định số 243/2006/QĐ-TTg, ngày 27/10/2006.

Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

04/08/2008 15:35

Ngày 18/7/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 102/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu thế kỷ XXI: Số liệu và Bình luận

23/03/2006 15:45

Những số liệu thông tin về NVNONN mới nhận được trong những năm đầu của thế kỷ mới càng củng cố thêm cho lời khẳng định "NVNONN là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc VN. Nhà nước VN có trách nhiệm bảo hộ quyền lợi chính đáng của kiều bào trên cơ sở luật pháp VN, luật pháp các nước sở tại và luật pháp quốc tế”...

Địa chỉ liên hệ Ủy ban Nhà nước về NVNONN

12/01/2005 15:38

Dưới đây là địa chỉ liên hệ của các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Lịch sử công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài

11/01/2005 15:42

Công tác vận động đồng bào ta ở nước ngoài từ lâu đã được coi là một nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ của các thời kì cách mạng nước ta.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu thế kỷ XXI: Số liệu và Bình luận
Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Địa chỉ liên hệ Ủy ban Nhà nước về NVNONN
Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Lịch sử công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về NVNONN
Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu thế kỷ XXI: Số liệu và Bình luận
Địa chỉ liên hệ Ủy ban Nhà nước về NVNONN
Lịch sử công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang

Thông tin về danh sách luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài 19/01/2024