15/12/2021 03:36:00 PM
Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, chủ động thích ứng

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, ngành ngoại giao phải phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ thời cơ, nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 15/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề: “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; lãnh đạo các địa phương, đại diện tổ chức quốc tế.

Hội nghị được tổ chức ngay sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực, quán triệt, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho công tác ngoại giao trong thời gian tới và đóng góp thiết thực vào thực hiện mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định hội nghị diễn ra vào thời điểm rất quan trọng, khi ngành ngoại giao cùng đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Nhìn lại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ tình hình thế giới và trong nước chuyển động nhanh chóng, phức tạp, bên cạnh những thuận lợi, nảy sinh nhiều diễn biến mới, vượt khỏi dự báo thông thường, trong đó nổi lên với đại dịch COVID-19 kéo dài 2 năm qua, đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội và giao lưu quốc tế.

Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống bản sắc ngoại giao hòa hiếu nhưng quật cường của dân tộc ta, ngành ngoại giao kiên trì nguyên tắc, kiên định mục tiêu chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng yếu về đối ngoại, nhờ đó đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện.

Đó là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng và bạn bè thống, từ đó tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, ngành ngoại giao tiếp tục quảng bá mạnh mẽ ra thế giới hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, thủy chung, tin cậy và đang quyết tâm đổi mới, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các vấn đề, diễn đàn quốc tế quan trọng, đặc biệt hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và các Ủy viên Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, qua đó nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, nhiệm vụ đặt ra đối với đối ngoại nói chung và ngành ngoại giao nói riêng hết sức nặng nề những cũng rất vẻ vang. Ngành ngoại giao phải phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tranh thủ thời cơ, nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Trên tinh thần bám sát chủ trương đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá dự báo tình hình quốc tế, đặc trưng môi trường quốc tế hiện nay và nhiều năm tới với diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, dự báo và tham mưu chiến lược phải tốt hơn, năng lực thích ứng phải cao hơn, phản ứng mau lẹ, sáng tạo và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, làm rõ những đặc điểm, xu hướng, nhân tố quốc tế, nhất là các nhân tố khu vực tác động đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam; từ đó nhận diện đúng thời cơ, thách thức, nhìn nhận thấu đáo nội hàm về các vấn đề cơ bản của đối ngoại trong bối cảnh quốc tế mới.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện công tác ngoại giao thời gian qua, quán triệt tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hội nghị thảo luận đề ra kế hoạch, biện pháp nhiệm vụ triển khai đồng bộ sáng tạo, hiệu quả các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương, ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân nhằm thực hiện thắng lợi đồng thời các nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn đại biểu dự hội nghị phát huy mạnh mẽ tư duy đổi mới sáng tạo, mạnh dạn tìm hiểu cách làm, hướng đi mới để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng yếu của đối ngoại, đồng thời xác định rõ các biện pháp xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tập trung phục vụ các đột phá chiến lược, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; phấn đấu đưa đối ngoại và ngoại giao thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong thời gian tới.

Về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng đây là chủ trương mới của Đảng đề ra tại Đại hội XIII phản ánh yêu cầu vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài với đối ngoại nói chung, ngành ngoại giao nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Muốn xây dựng được nền ngoại giao toàn diện hiện đại, trước hết, cần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại bởi ngành là lực lượng nòng cốt của nền ngoại giao Việt Nam với ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận làm rõ nội hàm, xác định phương hướng, kế hoạch và biện pháp xây dựng và phát triển ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, trong đó tập trung các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao vững mạnh về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, có năng lực trình độ cao, có phong cách và phương pháp, lề lối làm việc chuyên nghiệp, hiện đại; kiện toàn bộ máy, phương thức, cơ chế vận hành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa ngành Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương và các tổ chức trong hệ thống chính trị./.

Phương Diệp / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Ngày hội Văn hoá quốc tế năm 2023: Khám phá không gian đa văn hóa tại Khoa Việt Nam học và tiếng Việt
Điểm lại 7 Danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh
Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch: Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Á-TBD
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản
Trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận giữa Việt Nam-Trung Quốc
Chuyến thăm của Thủ tướng: Cột mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang