23/03/2009 05:12:04 PM
Thắc mắc của NVNONN về việc xin lại nhà do Nhà nước quản lý

Hỏi: Tháng 1/1989, gia đình tôi rời VN