28/06/2022 07:45:00 AM
Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP: Tạo tiền đề để triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới sẽ diễn ra trong ngày mai 29/6/2022 tại Hà Nội. Trước thềm Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Trịnh Hà đã chia sẻ với cơ quan báo chí thông tin về Hội nghị và công tác phối hợp, triển khai thực hiện Kết luận 12 và Nghị quyết 169 thời gian tới.

 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Trịnh trả lời phỏng vấn các quan báo chí

- Xin ông cho biết ý nghĩa, mục đích của Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình hình mới?

Ông Ngô Trịnh : Theo tôi, Hội nghị 02 ý nghĩa quan trọng:

Một , tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác NVNONN. Kết luận 12 của Bộ Chính trị được ban hành sau quá trình đánh giá thực tiễn 16 năm thực hiện Nghị quyết 36 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực cộng đồng NVNONN nhiều biến chuyển, trước những yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, nhất yêu cầu của Đại hội Đảng XIII về việc “triển khai toàn diện mạnh mẽ hơn công tác NVNONN”, Kết luận 12 Nghị quyết 169 đã chỉ ra công tác NVNONN cần được triển khai với nhiều phương thức, không chỉ tập trung vào công tác vận động còn công tác hỗ trợ, phải “thể hiện hơn tình cảm trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN”. Do vậy, Hội nghị lần này dịp để các quan trong ngoài nước quán triệt những quan điểm chỉ đạo trên.

Hai , tạo tiền đề để triển khai toàn diện mạnh mẽ hơn công tác NVNONN thời gian tới. Hội nghị không chỉ quán triệt nội dung mới, quan điểm mới của Đảng trong công tác về NVNONN tại Kết luận 12 Nghị quyết 169, đây cũng thời điểm đánh giá gần 01 năm triển khai Kết luận 12 của các ngành, các cấp trong công tác về NVNONN. Trên sở đó, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - hội trong nước các quan đại diện VN nước ngoài sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

Với ý nghĩa đó, Hội nghị quán triệt triển khai Kết luận 12 Nghị quyết 169 được tổ chức nhằm 02 mục đích

Một , tạo sự thống nhất về nhận thức hành động giữa các quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác NVNONN, nhận thức được ý nghĩa của công tác này trong việc củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Hai , bảo đảm các quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác NVNONN trong tình hình mới, tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa trung ương - địa phương, các ngành, lĩnh vực liên quan.

Hội nghị lần này do Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN đồng chủ trì. Dự kiến sẽ sự tham gia trực tiếp của hơn 500 đại biểu từ các ban, bộ, ngành, quan trung ương; đại diện các quan, tổ chức trong nước; đại diện Bộ Ngoại giao; đại diện một số hội doanh nhân, trí thức kiều bào; các quan thông tấn báo chí tại Nội.

Ngoài ra, gần 200 điểm cầu sẽ được kết nối với 63 tỉnh ủy, thành ủy; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước; gần 100 quan đại diện VN nước ngoài hội đoàn doanh nhân, trí thức kiều bào.

- Ông thể cho biết những nội dung trọng tâm của công tác NVNONN được thể hiện như thế nào trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị Nghị quyết 169 của Chính phủ nhằm phát huy vai trò của kiều bào trong tình hình mới? Tới thời điểm hiện nay, Bộ Ngoại giao với trách nhiệm quan chủ trì đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai những nội dung ?

Ông Ngô Trịnh : Các văn kiện tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chỉ , thời gian tới cần “triển khai toàn diện mạnh mẽ hơn” công tác NVNONN, đồng thời đề ra một số trọng tâm như: hỗ trợ để con địa vị pháp vững chắc, phát triển kinh tế đời sống, hòa nhập hội sở tại; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác thông tin tình hình trong nước, giúp đồng bào hướng về Tổ quốc, nhận thức hành động phù hợp với lợi ích quốc giadân tộc; chính sách thu hút nguồn lực của kiều bào… Những nội dung trên được cụ thể hóa thể hiện nét trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị Nghị quyết 169 của Chính phủ. Cụ thể :

Thứ nhất, về công tác đại đoàn kết, Kết luận 12 nhấn mạnh 02 nội dung đáng chú ý. Một , tiếp tục nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng Nhà nước đối với đồng bào VNONN. Mặc trong những năm qua, công tác NVNONN nói chung công tác đại đoàn kết đối với NVNONN ngày càng được ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - hội quan tâm chú trọng triển khai, nhưng nơi, lúc công tác này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nghị quyết 36 Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị đã chỉ ra vấn đề này. Đến Kết luận 12, việc nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm được đề cập chính thức trong văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị. Hai , về đối tượng, việc vận động hướng tới: kiều bào trẻ, lực lượng nòng cốt, những người uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng những kiều bào còn định kiến.

Thứ hai, về công tác hỗ trợ cộng đồng, bao gồm hỗ trợ con ổn định cuộc sống sở tại hỗ trợ con giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Kết luận 12 nhấn mạnh 03 nội dung đáng chú ý. Một , triển khai biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất những địa bàn khó khăn, địa vị pháp vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hòa nhập thuận lợi vào hội sở tại. Điều này thể hiện hơn tình cảm trách nhiệm của Đảng Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN. Hai , yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lao động, du học sinh… những đối tượng thời gian qua công tác quản chưa được chặt chẽ, gây ra hệ lụy phức tạp một số nước; xử triệt để, đẩy lùi tình trạng người VN vi phạm pháp luật sở tại. Ba , đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức dạy học tiếng Việt.

Thứ ba, về công tác vận động cộng đồng, bao gồm phát huy nguồn lực của kiều bào thông tin đối ngoại, Kết luận 12 nhấn mạnh 02 nội dung đáng chú ý. Một , hoàn thiện chế tiếp nhận, xử , phản hồi, vận dụng phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của trí thức, chuyên gia doanh nhân VNONN. Hai , đổi mới nội dung, phương thức duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Về duy, cần coi kiều bào vừa đối tượng vừa chủ thể của công tác này. Về nội dung, kịp thời thông tin về tình hình đất nước chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước đến cộng đồng NVNONN, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước. Về phương thức, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng.

Trên sở những nhiệm vụ được nêu trong Kết luận 12, Nghị quyết 169 của Chính phủ đã bám sát đề ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong Kết luận 12, thể hiện nét hơn tính toàn diện mạnh mẽ như yêu cầu của Đại hội Đảng XIII, đồng thời thể hiện hơn tình cảm trách nhiệm của Đảng Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào NVNONN.

Sau khi Kết luận 12 của Bộ Chính trị Nghị quyết 169 của Chính phủ được ban hành, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - hội đã tích cực triển khai. Nhiều quan, địa phương đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Kết luận 12 Nghị quyết 169. Đến nay, khoảng 40 ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - hội đã xây dựng ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai Kết luận 12 Nghị quyết 169 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Về phía Bộ Ngoại giao, ngày 24/3/2022 vừa qua, Bộ Ngoại giao đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ. Bộ Ngoại giao cũng đang chủ trì, phối hợp với các quan liên quan xây dựng 04 Đề án để triển khai nhiệm vụ chăm lo cho đồng bào ta tại các địa bàn khó khăn, tăng cường hơn nữa đại đoàn kết dân tộc với đồng bào nước ngoài, phát huy nguồn lực của NVNONN đóng góp vào sự phát triển của đất nước giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

- Ông thể chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác về NVNONN cho đến thời điểm hiện tại sau KL12 của Bộ Chính trị Nghị quyết 169/NQ của Chính phủ? Đặc biệt những điểm mới đã đang được triển khai như thế nào?

Ông Ngô Trịnh : Các biện pháp, nhiệm vụ công tác NVNONN vừa qua được triển khai toàn diện mạnh mẽ, thể hiện hơn tình cảm trách nhiệm của Đảng Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, bám sát vào tinh thần chỉ đạo của ĐH XIII, KL12 NQ169.

Kết quả việc thực hiện được thể hiện qua những điểm mới như sau:

Thứ nhất, công tác đại đoàn kết một trong 02 đột phá phải hướng tới trong thời gian tới KL 12 NQ169 yêu cầu. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các bộ, ban, ngành xây dựng đề án tăng cường đại đoàn kết với đồng bào nước ngoài. Việc triển khai Đề án không chỉ nâng cao hơn nữa ý thức của các quan còn biến ý thức thành những hành động cụ thể, đạt được những mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, công tác NVNONN nhấn mạnh tầm quan trọng triển khai nhiều biện pháp hướng tới kiều bào trẻ, lực lượng nòng cốt, những người uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng. Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo BNG đều những hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe những ý kiến đóng góp giải đáp những phản ánh của con. Việc ta duy trì tiếp xúc với các nhân vật trước đây từng định kiến không chỉ góp phần khẳng định chủ trương nhất quán về công tác này còn tạo hiệu ứng lan toả trong cộng đồng. Tháng 5 vừa qua, Ủy ban đã phối hợp với Bộ lệnh Hải quân tổ chức đoàn kiều bào thăm quân dân huyện đảo Trường Sa nhà giàn DK1. Chuyến đi không chỉ giúp kiều bào hiểu thêm về tình hình biển, đảo Tổ quốc, thông qua đó còn ý nghĩa rất tích cực trong công tác đại đoàn kết dân tộc. Một số con ta, trước đây còn định kiến với đất nước, nhưng thông qua chuyến đi, được đặt chân đến nơi tiền tiêu của Tổ quốc, đều cảm thấy cùng xúc động thúc giục bản thân cần làm một điều đó để đóng góp vào sự phát triển của quê hương.  
    
Thứ hai, công tác hỗ trợ được đẩy mạnh thể hiện trách nhiệm tình cảm của Đảng Nhà nước đối với NVNONN. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào tại địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, các ban, bộ, ngành, địa phương cũng đã chủ động hỗ trợ con các địa bàn khó khăn như CPC, Ucraina…

Tại CPC, thời gian qua, các quan liên quan trong nước đã đang tích cực phối hợp với phía CPC hỗ trợ cộng đồng một số vấn đề như: nâng cao địa vị pháp cho người gốc Việt; việc di dời tái định người gốc Việt Biển Hồ các khu vực sông, hồ của CPC; việc học ngôn ngữ Khmer, văn hóa, pháp luật CPC để hòa nhập tốt hơn vào hội sở tại; hỗ trợ người gốc Việt vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đến nay, gần 100% người gốc Việt tại CPC đã được chính quyền sở tại cấp thẻ thường trú ngoại kiều được công nhận sinh sống hợp pháp tại CPC. Mặc còn nhiều khó khăn nhưng đây sở bước đầu giúp người gốc Việt đáp ứng những quy định của pháp luật CPC đối với ngoại kiều để đủ điều kiện nhập quốc tịch CPC. Bên cạnh đó, thông qua tiếp xúc, trao đổi, vận động của lãnh đạo cấp cao lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương với phía CPC, các quan, địa phương của CPC đã triển khai một số đề nghị của ta khi di dời con tại khu vực Biển Hồ như: lộ trình di dời ràng với thời gian hợp , cung cấp hạ tầng bản (điện, nước, đường tại một số khu tạm ), tạo điều kiện để con tiếp cận các dịch vụ công, đặc biệt tạo điều kiện cho con em kiều bào đến trường.

Tại Ucraina, trước những diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự, Bộ Ngoại giao đã tích cực phối hợp với các quan liên quan trong ngoài nước, cũng như với các hội đoàn người Việt tại Ucraina các nước lân cận kịp thời tán con ra khỏi vùng chiến sự, tổ chức các chuyến bay đưa con về nước. Ta đã tán 5.200 người sang các nước lân cận, tổ chức 06 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, đồng thời thu xếp cho nhiều người khác về nước trên các chuyến bay thương mại. Đến nay, việc tán người Việt Ucraina bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của con ta, được con hoan nghênh đánh giá cao. Sau khi việc tán đã bản hoàn tất, hiện Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các quan liên quan để hỗ trợ con sớm ổn định cuộc sống. Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN kiến nghị phân bổ khoản tiền 100.000 USD từ nguồn dự phòng cứu trợ khẩn cấp do Trung ương Hội quản để hỗ trợ con ta tại Ucraina.

Thứ ba, công tác vận động, phát huy nguồn lực của NVNONN tiếp tục được chú trọng triển khai. Hiện Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng đề án tăng cường phát huy nguồn lực của NVNONN phục vụ phát triển đất nước. Việc xây dựng đề án này nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc hiện nay trong công tác thu hút nguồn lực của kiều bào, tạo những xung lực mới để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, tri thức của con, cũng như vai trò của con trong việc nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Bên cạnh công tác tham mưu, Bộ Ngoại giao đã đang tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm kết hợp trực tiếp trực tuyến nhằm kết nối kiều bào nhiều nước trên thế giới; phối hợp tổ chức/bảo trợ sự kiện do địa phương, hội đoàn doanh nhân, trí thức người Việt nước ngoài tổ chức; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, trí thức kiều bào với địa phương

được những kết quả trên nhờ sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - hội, trong đó Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN. Tôi thấy rằng, chưa bao giờ công tác NVNONN lại nhận được nhiều sự quan tâm sự phối hợp triển khai tích cực như hiện nay. Đây tiền đề rất quan trọng để triển khai công tác NVNONN toàn diện mạnh mẽ hơn như yêu cầu của Đại hội Đảng XIII.

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đã chỉ : công tác NVNONN nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị của toàn dân. Do vậy, thời gian tới, Bộ Ngoại giao mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - hội nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác NVNONN, qua đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

Q.H

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN
Quốc tế Phụ nữ 8/3: Ngày hội của phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan
Chính thức ra mắt Câu lạc bộ yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp
Á quân Masterchef Italy 2023 là cô gái đến từ Hà Nội
Sinh viên Việt Nam lan toả văn hoá dân tộc ở thủ đô Moskva
Đối thoại với các nghệ sĩ và nhân vật văn hóa Pháp gốc Việt
King Coffee đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tại Mỹ
Đồng hành cùng kiều bào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Khoảng 1000 bà con kiều bào về dự Xuân Quê hương 2023
Phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại Séc về chính sách pháp luật quốc tịch
Tiếp tục triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang