15/01/2009 07:18:53 AM
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt NamChủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui Tết cùng bà con kiều bào 

* PV: Xin cho biết đánh giá của ông về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ sau Đại hội X của Đảng đến nay?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”, và “công tác đối với NVNONN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân”.

Quan điểm ấy tiếp tục được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X năm 2006 khẳng định. Nghị quyết Đại hội X cũng đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật các nước sở tại; bảo vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào. Làm tốt công tác thông tin trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình trong nước và các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Có chính sách khuyến khích người Việt Nam, trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước; khen thưởng những người có nhiều thành tích đóng góp cho Tổ quốc”.

Triển khai chủ trương chính sách trên của Đảng và Nhà nước ta, thời gian qua, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã thu được những kết quả như sau:

- Đã tạo một bước chuyển quan trọng về nhận thức và hành động trong các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị và toàn dân, dư luận trong và ngoài nước về cách nhìn nhận, đánh giá cộng đồng; quán triệt những chủ trương, quan điểm lớn của Đảng nêu trong Nghị quyết, về vị trí và tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Nhiều cấp ủy, cơ quan, chính quyền đã có chương trình hành động, tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các chính sách nhằm thể chế hoá các chủ trương, quan điểm của Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả. Quốc hội đã thông qua Luật Quốc tịch (sửa đổi) tạo điều kiện cho NVNONN được có quốc tịch Việt Nam trong khi mang quốc tịch nước khác; các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai chính sách miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài từ 1/9/2007; đề xuất mở rộng diện đối tượng kiều bào được mua và sở hữu nhà ở trong nước… Vấn đề hỗ trợ kiều bào đã trở thành một nội dung quan trọng thường xuyên trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao ta. Các cơ quan đại diện ta đã có nhiều cố gắng trong công tác vận động, tăng cường tiếp xúc với kiều bào, củng cố và phát triển các hội đoàn; tích cực làm việc với các cấp chính quyền sở tại nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của bà con.Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cùng kiều bào trồng cây lưu niệm
tại núi thiêng Nghĩa Lĩnh trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2008
 

- Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai chủ động, tích cực cả ở trong và ngoài nước với nhiều hình thức, biện pháp phong phú. Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của dân tộc, các cơ quan đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm đất nước; tổ chức các Trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào về từ nhiều quốc gia trên thế giới, các cuộc Gặp gỡ thanh niên, sinh viên kiều bào châu Âu tại Séc, Nga. Người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các hoạt động này đã thu hút, gắn kết đồng bào ta ở trong và ngoài nước, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước, tạo chuyển biến mạnh theo hướng đoàn kết cộng đồng, hướng về quê hương đất nước. Tại nhiều địa phương trong nước, chính quyền đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của các Hội liên lạc, Hội thân nhân kiều bào; triển khai nhiều biện pháp, hình thức thu hút ngày càng nhiều sự tham gia của kiều bào vào các hoạt động như: đầu tư kinh doanh; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai; giúp đỡ người nghèo, tàn tật, bị ảnh hưởng chất độc dioxin, xây nhà tình nghĩa, khuyến học...

- Việc các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ta ở nước ngoài tăng cường triển khai đồng bộ các chính sách đối với NVNONN đã tác động tích cực tới chính quyền và cộng đồng kiều bào ở các nước, góp phần tạo thuận lợi cho bà con ổn định cuộc sống, thành đạt và hội nhập thành công hơn vào xã hội sở tại, được đồng bào hoan nghênh và đánh giá cao.

Bên cạnh những thành tựu trên, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài còn một số hạn chế cần khắc phục như sau:

- Công tác thông tin tuyên truyền quán triệt Nghị quyết mặc dù đã được tích cực triển khai nhưng vẫn chưa thường xuyên và sâu rộng. Tại không ít các cơ quan và địa phương, nhất là ở cơ sở, một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả những người có tiếp xúc nhiều với kiều bào chưa được thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ về Nghị quyết, chậm đổi mới tư duy và nhận thức về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Công tác thông tin cho cộng đồng, hỗ trợ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công tác; nhiều thông tin đến với cộng đồng chủ yếu qua các luồng không chính thức hoặc đã bị các phần tử xấu xuyên tạc.

- Việc huy động nguồn lực về tri thức của người Việt Nam ở nước ngoài cho phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục đào tạo còn hạn chế. Một số chính sách mà bà con quan tâm như sở hữu nhà ở trong nước; Đề án hỗ trợ kiều bào dạy và học tiếng Việt triển khai còn chậm.

- Bộ máy tổ chức, cán bộ và kinh phí dành cho công tác vận động cộng đồng cả ở trong và ngoài nước chưa đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ đặt ra. Việc phối hợp giữa các cơ quan hữu trách đã được nâng lên một bước song chưa tạo được cơ chế phối hợp chặt chẽ và thông tin đầy đủ, thường xuyên, nhất là giữa trung ương với địa phương, giữa trong và ngoài nước. Những hạn chế cải cách thủ tục hành chính, năng lực của cán bộ ở nhiều cấp độ cũng làm giảm kết quả vận động.

* PV: Xin ông cho biết những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Từ thực tiễn công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua, có thể sơ bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Thứ nhất, cần quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là “NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” và “công tác đối với NVNONN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân” để từ đó nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác về NVNONN. Làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài chính là góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước

Thứ hai, phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của NVNONN ở từng khu vực địa bàn, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới các chính sách nhằm đáp ứng đúng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của NVNONN trong mối quan hệ với đất nước.

Thứ ba, phải tạo được sự thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực công tác này. Giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài phải theo tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào ta ở nước ngoài trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Việt Nam, của nước sở tại nơi kiều bào đang sinh sống cũng như tập quán, thông lệ quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức thông tin, nâng cao hiệu quả công tác thông tin hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.  Kiều bào ta ở ngoài nước phải được tiếp nhận thông tin một cách chính xác và kịp thời tình hình thời sự trong nước, về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài… Góp phần hạn chế tối đa những thông tin không xác thực hoặc bị bóp méo, xuyên tạc với ý đồ xấu. 

Thứ năm, cần thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với người có công, có thành tích nổi bật trong xây dựng cộng đồng và đóng góp cho đất nước, nhằm động viên kịp thời và tạo sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương. 

* PV: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong thời gian tới, chúng ta phải làm gì (kể cả chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện) để phát huy vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế sâu rộng. Vận hội mới và thách thức mới đòi hỏi chúng ta phải củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có đồng bào ta ở nước ngoài - một bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam.

Để tạo thêm động lực và những bước đột phá mới trong công tác đối với NVNONN, ngày 6/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ trong tình hình mới. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ một loạt các nhiệm vụ quan trọng của công tác đối với NVNONN trong thời gian tới. Nhằm phát huy vai trò phát huy vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Chỉ thị cũng đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lớn như sau:

1. Đẩy mạnh thông tin trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình trong nước và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

2. Tăng cường nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng để từ đó đề xuất các chủ trương, chính sách và công tác vận động sát hợp với từng khu vực, địa bàn.

3. Nêu cao vai trò trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật các nước sở tại, bảo hộ quyền lợi chính đáng hợp pháp của NVNONN. Tăng cường đàm phán, ký kết các hiệp định hỗ trợ tư pháp, hiệp định song phương, đa phương và tác động ở cấp cao trong quan hệ với các nước có đông kiều bào, nhằm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, thành đạt và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Hỗ trợ nhu cầu về tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng trên cơ sở phù hợp luật pháp, phong tục, tập quán dân tộc và thông lệ quốc tế.

4. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp đáp ứng những quyền lợi thiết thân của kiều bào, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào duy trì quan hệ với quê hương đất nước, đồng thời khuyến khích kiều bào hợp tác với trong nước về khoa học - công nghệ, đầu tư, kinh doanh... cùng có lợi. Có chính sách khuyến khích người Việt Nam, trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần xây dựng đất nước. Trước mắt nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chính sách, quy định về: mua và sở hữu nhà ở của kiều bào; phát huy tiềm năng tri thức, kinh tế của kiều bào; tạo thuận lợi hơn nữa trong việc nhập xuất cảnh, đăng ký công dân, đăng ký thường trú cho người hồi hương; đẩy mạnh phổ biến và thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào 1/7/2009.

5. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tập hợp, vận động cộng đồng ở cả ở trong và ngoài nước, nhất là nhân các ngày lễ lớn của dân tộc. Tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp để kiều bào đóng góp cho đất nước theo điều kiện, khả năng của mình như: hỗ trợ phát triển thị trường cho hàng hoá trong nước, đầu tư kinh doanh, chất xám, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tình nguyện, về nguồn. Chú trọng thúc đẩy hoạt động giao lưu giữa thế hệ trẻ trong và ngoài nước như: trại hè, festival thanh niên, sinh viên, thể thao, văn nghệ, thi tài năng trẻ, hoạt động từ thiện... để hướng thế hệ trẻ kiều bào gắn bó với dân tộc, cội nguồn. Triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho kiều bào.

6. Củng cố và phát triển hội đoàn người Việt ở nước ngoài; khuyến khích mọi hình thức tổ chức tập hợp kiều bào, góp phần gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước. Làm tốt công tác khen thưởng kiều bào có thành tích trong xây dựng cộng đồng và đóng góp phát triển đất nước. Kiên quyết đấu tranh với những việc làm đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và đất nước.

7. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác vận động kiều bào. Các cơ quan đại diện ta ở nước ngoài cần tăng cường mở rộng tiếp xúc vận động, kể cả những người còn mặc cảm, định kiến để bà con hiểu đúng về tình hình đất nước và chính sách của Đảng và Nhà nước ta, góp phần tăng cường sự đoàn kết kiều bào vì mục tiêu xây dựng cộng đồng và phát triển đất nước.

Cùng với việc thực hiện các trọng tâm công tác thường xuyên nêu trên, năm 2009, Uỷ ban sẽ triển khai một số các hoạt động lớn như Chương trình  truyền hình trực tiếp quốc tế “Xuân Quê hương” nhân dịp Tết Kỷ Sửu 2009; Festival thanh niên, sinh viên kiều bào; Hội nghị về NVNONN toàn thế giới và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập “Uỷ ban Nhà nước về NVNONN”.

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Khai mạc Trại hè Việt Nam 2018
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước
Chính sách kiều bào: Từ nhận thức tới hành động
Bảo hộ công dân và pháp nhân ở nước ngoài: Quán triệt phương châm chủ động, kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả
Luật Quốc tịch sửa đổi đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào trên toàn thế giới
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước
Thư chúc mừng và thăm hỏi bà con kiều bào của Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi
Chung trí lực xây dựng đất nước giàu mạnh
Một Việt Nam yêu thương và chia sẻ
Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19
Dịch Covid-19: Người Việt ở nước ngoài nên về hay không về?
Trường Sa và nhà giàn DK1: Hành trình của trái tim
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang