Khối lượng thuốc Tây Việt kiều đuợc phép mang khi nhập cảnh VN?

Trả lời:

Dược phẩm là hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Việc nhập khẩu, mang /gửi dược phẩm về Việt Nam cần tuân theo thủ tục quy định của ngành Y tế và Hải quan.

Bạn có thể mang/gửi thuốc về Việt Nam theo toa của bác sĩ với giá trị tổng số thuốc của một lần mang/gửi không quá 30 USD và tổng giá trị của một loại thuốc trong một lần gửi không quá 10 USD.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương