NVNONN có được hưởng thừa kế nhà đất ở trong nước?

Trả lời:  

Chào bạn,  

Hoan nghênh bạn đến với Quê Hương. Về vấn đề bạn quan tâm chúng tôi xin thông tin:  

Ở Việt Nam đất đai là tài sản quốc gia, sở hữu của toàn dân. Nhà nước với tư cách đại diện sở hữu toàn dân quản lí việc sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Nếu mẹ bạn là người được giao quyền sử dụng đất hợp pháp thì mẹ bạn có quyền chuyền nhượng quyền sử dụng đất cho người khác kế cả việc thừa kế cho cho con cháu. Việc chuyển quyền sử dụng đất ở phải được lập thành văn bản, phải được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan nhà nước (trong nước) có thẩm quyền, và chỉ những đối tượng thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất mới được quyền nhận nhà ở (được tặng cho) tại Việt Nam (và dĩ nhiên họ sẽ có quyền chuyển quyền sử dụng đất cho chủ thể khác theo quy định của pháp luật).  

Theo qui định của luật pháp VN, bạn là con đẻ, bạn có quyền thừa kế tài sản mà mẹ bạn để lại. Tuy nhiên bạn đang sinh sống ở nuớc ngoài nên bạn không thể thực hiện quyền thừa kế. Nếu muốn thừa kế quyền sử dụng đất bạn phải hồi hương về sinh sống tại Việt Nam.   

Chúc bạn sức khoẻ, may mắn. 

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương