Từ điển văn hoá: Hoành phi

Có bức hoành phi sơn son chữ vàng, có bức sơn đen chữ đỏ hoặc vàng, cũng có bức khảm xà cừ. Có những bức hoành phi hình cuốn thư. Có gia đình chỉ treo tại bàn thờ tổ tiên một bức hoành phi, gia đình giàu có treo tới hai ba bức. Những nhà nghèo không có hoành phi bằng gỗ thường dùng những tấm cót nẹp, rồi dán những tấm giấy đỏ có viết đại tự.

Những chữ viết trên hoành phi tỏ lòng tôn kính của con cháu đối với tổ tiên, hoặc để ghi tụng công đức của tổ tiên. Ngoài những chữ đại tự, trên hoành phi còn ghi niên hiệu năm làm vào mùa tháng nào hoặc tên tuổi người con cháu nào đã cúng bức hoành phi. Trường hợp hoành phi có ghi tên người cúng thường là hoành phi tại các nhà thờ tổ.