Địa chỉ liên hệ Ủy ban Nhà nước về NVNONN

ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

32 phố Bà Triệu - Hà Nội
Tổng đài: (84 - 4) 8240401 ~ 8240404
Fax: (84 - 4) 8259211
Email: ubnvnonn@mofa.gov.vn 

CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

- Văn phòng: 9.346248, 8.257732 hoặc 8240401 (01~04) - bấm 124

- Vụ Nghiên cứu tổng hợp: 8240401 (01~04) - bấm 04 hoặc 103

- Vụ Thông tin - Văn hoá: 8240401 (01~04) - bấm 109 hoặc 110

- Vụ Quan hệ Kinh tế, khoa học và công nghệ: 8240401 (01~04) - bấm 108 hoặc 107

- Thanh tra: 8240401 (01~04) - bấm 116

- Tạp chí Quê Hương: 9333923 hoặc 9333924

- Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng: 9362126 hoặc 8240401(01~04) - bấm 130