Bài 1. Chào hỏi

I.Các tình huống hội thoại

1.Harry gặp một người Việt Nam.

Harry: Chào ông!

ô.Hoà: Chào anh!

Harry: ông có khoẻ không?

ô. Hoà: Cám ơn, tôi khoẻ. Còn anh? Khoẻ không?

Harry: Cám ơn. Tôi bình thường.

2.Harry gặp Helen.

Harry: Chào Helen!

Helen: Chào Harry.

Harry: Bạn có khoẻ không?

Helen: Cám ơn. Tôi bình thường. Còn anh?

Harry: Cám ơn. Tôi cũng bình thường.

3.Harry gặp thầy giáo.

Harry: Chào thầy ạ!

Thầy: Chào anh!

Harry: Thầy có khoẻ không ạ?

Thầy: Cám ơn anh. Tôi vẫn khoẻ.

4.Tạm biệt.

Harry: Tạm biệt Helen!

Helen: Tạm biệt! Hẹn gặp anh ngày mai.

Harry: Vâng.

II.Ghi chú ngữ pháp

1.Mẫu câu chào.

- Chào : ông/bà/anh/chị

2.Mẫu câu hỏi - đáp về sức khoẻ.

Hỏi: ông/bà/anh/chị/ có khoẻ không?

Đáp: Cám ơn ông/bà/anh/chị/ tôi bình thường

khoẻ

cũng bình thường

vẫn khoẻ

3.Cũng, vẫn: tương đương trong tiếng Anh là "also", "still".

Ví dụ: Cám ơn, tôi cũng bình thường.

Harry vẫn khoẻ.

4. ạ: từ đặt cuối câu biểu thị sự kính trọng.