Ca dao tục ngữ về việc học hành

Học ăn học nói học gói học mở 

Học cao không muốn tranh giành

Những người học ít ưa sanh sự phiền

 

Học chẳng biết chữ cua chữ cò

Nói những chữ như rồng như rắn

Học chẳng hay cày chẳng biết

Học chẳng hay thi may thì đỗ

Học chọc bát cơm đơm chẳng kịp

 

Học hành ba chữ lem nhem

Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua

Học hành thi cử mà chi

Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì

 

Học hành thì ít vào thân

Chức cao quyền trọng dần dần theo sau

Học hay cày biết

Học khôn đi lính học tính đi buôn

 

Học là học đạo làm người

Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê

Học mặc tài, thi mặc phận

Học một biết mười

 

Học mà không nghĩ là lầm,

Nghĩ mà không học là ngu 

Học như bất sư học hữu

Học như gà đá vách

Học như quốc kêu mùa hè

Học nhiên hậu tri bắt túc

Học sư bất như học hữu

Học tài thi phận

 

Học thầy không tầy học bạn

Học thành danh lập

Học trước quên sau

Học trò đi học đã về

Cơm canh chưa nấu lại trề môi ra

 

Học trò ăn vụng cá kho

Bị thầy bắt được đánh mo lên đầu

Học trò ăn vụng càng cua

Bà thầy bắt được, tôi mua tôi đền

 

Học trò đèn sách hôm mai

Ngày sau thi đỗ nên trai mới hào

Làm nên quan thấp, quan cao

Làm nên vọng tía võng đào nghênh ngang

 

Học trò đi mò cơm nguội

Lỡ trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời

Học trò,học trỏ,học tro

Đi chưa tới chợ đã lo ăn hàng

 

Học trò thò lò mũi xanh

Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy

Học trò trong Quảng ra thi

Thấy cô gái Huế bỏ đi không đành