Tôi muốn bảo lãnh cho em trai ra nước ngoài lao động

* Trả lời:

 Để sang nước ngoài làm việc thì em bạn cần đáp ứng điều kiện về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy đinh của pháp luật Việt Nam và điều điều kiện nhập cảnh để làm việc theo pháp luật của nước bạn muốn bảo lãnh cho em trai bạn.

Thứ nhất, về điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2012/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 136/2007/NĐ-CP) thì công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh vào Việt Nam không cần thị thực. Cũng theo khoản 1, Điều 4 của Nghị định này, hộ chiếu phổ thông được coi là một trong những giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh được cấp cho mọi công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh.

Như vậy, công dân Việt Nam muốn được xuất cảnh, nhập cảnh thì phải có hộ chiếu phổ thông (sau đây gọi chung là hộ chiếu Việt Nam). Nếu em trai bạn chưa có hộ chiếu Việt Nam theo như quy định trên thì em trai bạn phải làm thủ tục xin cấp hộ chiếu Việt Nam. Thủ tục xin cấp hộ chiếu được quy định tại Điều 15 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP. Theo đó, em trai bạn nộp hồ sơ và nhận kết quả cấp hộ chiếu tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh theo một trong các cách sau đây:

- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú và đề nghị được nhận kết quả qua đường bưu điện. Việc gửi hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo thủ tục do Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.

- Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú. Việc ủy thác thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ (thành phần hồ sơ được quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP), cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh sẽ trả kết quả cho em bạn trong thời hạn không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.  

Thứ hai, em trai bạn phải đủ điều kiện được nhập cảnh để làm việc tại nước bạn muốn bảo lãnh:

Để đáp ứng được điều kiện này, em trai bạn phải được đại sứ quán nước đó tại Việt Nam cấp cho em trai bạn thị thực phù hợp với mục đích sang đó làm việc. Việc có được cấp thị thực để sang nước đó làm việc hay không phụ thuộc vào quy định pháp luật của nước bạn muốn bảo lãnh cho em trai bạn. Đó là các quy định về điều kiện bạn có đủ tư cách để được bảo lãnh cho người thân sang làm việc hay không (bạn có thuộc trường hợp được bảo lãnh cho người thân sang làm việc hay không, nếu được bảo lãnh bạn cần thực hiện những thủ tục gì theo quy định của nước đó…) và các quy định về điều kiện em trai bạn có được nhập cảnh để làm việc theo diện bảo lãnh của người thân tại nước đó hay không (trình độ, độ tuổi, sức khỏe…).

Như vậy, để biết được điều kiện và thủ tục nhập cảnh vào nước bạn muốn bảo lãnh cho em trai bạn sang làm việc, bạn cần tìm hiểu quy định của pháp luật nước đó về điều kiện bạn được bảo lãnh cho em trai bạn sang làm việc và điều kiện để em trai bạn được nhập cảnh vào nước đó để làm việc. Nếu cả hai bạn đều đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước đó thì hai bạn thực hiện các thủ tục nêu trên để em trai bạn được sang nước đó làm việc.

Công ty Luật TNHH Lương-Huyền Trần 
Phòng 308, Tòa nhà số 8 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội