Cải cách hành chính phải chống được thất thoát, lạm dụng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp 

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đã được nhiều bộ, ngành và địa phương tập trung quan tâm, tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt sau khi công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2012.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được các địa phương quan tâm tổ chức thực hiện, đạt được kết quả tại tốt tại một số tỉnh như: Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Đồng Nai. Sự hài lòng của người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được tăng lên đáng kể…

Tuy nhiên, công tác soạn thảo, ban hành văn bản của một số bộ, ngành chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến một số văn bản không thể áp dụng ngay, còn nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện.

Một số bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm đến việc xây dựng báo cáo cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ nên chất lượng báo cáo còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 8 đề án, dự án cải cách hành chính qui mô quốc gia theo Chương trình tổng thể chưa được xây dựng và phê duyệt…

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong năm nay, nhằm gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành địa phương, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả của cải cách hành chính…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nêu rõ: Số lượng nợ đọng văn bản lớn, một số văn bản chưa bảo đảm chất lượng, thiếu tính khả thi. Tổ chức bộ máy còn chậm, phân cấp còn nhiều vấn đề, khó quản lý vĩ mô. Cải cách hành chính công vụ đã có chủ trương, đề án nhưng triển khai chậm, 1 số đề án chưa đạt yêu cầu…

Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi phương thức hoạt động. Từng thành viên Ban Chỉ đạo phải nâng cao tinh thần cá nhân, có kế hoạch của từng ngành, đơn vị mình, trong đó chú ý cải cách nội bộ để đóng góp vào công cuộc cải cách chung của cả nước.

Phó Thủ tướng lưu ý, cải cách có khó làm đến bao nhiêu nhưng yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất, đòi hỏi đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt. “Nếu  trình độ thấp, lại nhũng nhiễu, cửa quyền  tiêu cực thì cũng không thể làm tốt được”.

Theo đó, cần phải công khai, minh bạch trong thủ tục hành chính, không được “tù mù”. Cải cách mạnh mẽ, toàn diện nhưng phải chống thất thoát, lạm dụng; tiếp tục thực hiện cơ chế 1 cửa, nghiên cứu nhân rộng mô hình “trung tâm hành chính công” của tỉnh Quảng Ninh, Bình Dương để phiên họp sau tổng kết trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nêu gương tốt, phê phán những cán bộ làm không tốt, cửa quyền, hách dịch…

Hà Nguyên