Thí điểm giao dịch điện tử theo Cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia

  
Theo đó, Cơ chế Hải quan một cửa Quốc gia là một hệ thống tích hợp gồm Cổng thông tin Hải quan một cửa Quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, hệ thống thông tin của Bộ Giao thông Vận tải và một số hệ thống công nghệ thông tin khác.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng cấp phép các thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ cấp giấy phép, giấy chứng nhận cho người khai rồi gửi giấy phép, giấy chứng nhận hoặc kết quả xử lý khác tới cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin Hải quan một cửa Quốc gia.

Cảng vụ Hàng hải là nơi ra quyết định cuối cùng đối với việc cho phép tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Cơ quan Hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên cơ sở giấy phép và các kết quả xử lý của các bộ được chuyển tới hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin Hải quan một cửa Quốc gia.
Chứng từ hành chính được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa trên Cổng thông tin Hải quan một cửa Quốc gia gồm: Tờ khai hải quan điện tử, Quyết định thông quan, giải phóng hàng, hoặc đưa hàng hóa về bảo quản, kết quả xử lý khác của cơ quan hải quan; Thông báo tàu đến/rời cảng, quá cảnh; Lệnh điều động, giấy phép rời cảng, giấy phép quá cảnh, kết quả xử lý khác của Cảng vụ Hàng hải; Đăng ký nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô- zôn; Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; Giấy phép nhập khẩu tự động xe mô-tô phân khối lớn…

Chứng từ hành chính hải quan một cửa phải có chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa (trong trường hợp người khai đăng ký sử dụng chữ ký số). Chữ ký số sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa là chữ ký số công cộng cấp cho tổ chức đã được Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan Hải quan xác nhận tương thích với các hệ thống xử lý chuyên ngành được tích hợp với Cổng thông tin Hải quan một cửa.

Chứng từ hành chính hải quan một cửa có giá trị như chứng từ giấy
Dự kiến Thông tư liên tịch trên sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2013. Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký tại Cổng thông tin Hải quan một cửa Quốc gia là có thể thực hiện được các thủ tục hành chính, không phải vất vả tìm tới nhiều đầu mối cơ quan quản lý như trước kia, giảm thiểu tiêu cực có thể xảy ra khi phải tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức.

(Theo tapchicongsan.org.vn)