Con cò là con cò con

Con cò là con cò con
Mẹ đi xúc tép để con ở nhà
Mẹ đi la đà giẫm phải vũng lươn
Ông kia có chiếc thuyền con
Chèo vào bụi rậm xem lươn bắt cò.

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội,
Nxb Hà Nội 2010)

Tiêu đề do Quê Hương đặt