Cây ngô đồngCây ngô đồng 


Cây ngô đồng không trồng mà mọc
Rễ ngô đồng rễ dọc rễ ngang
Quả dưa ngang trong vàng ngoài trắng
Quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh.

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội,
Nxb Hà Nội 2010)

Tiêu đề do Quê Hương đặt