Thằng Bờm


Thằng Bờm có cái quạt mo.
Phú Ông xin đổi ba bò, chín trâu.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu!
Phú Ông xin đổi một xâu cá mè.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè!
Phú Ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim!
Phú Ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi!
Phú Ông xin đổi nắm xôi ....
Bờm cười! ...

(Sưu tầm)