Giã chày một

Giã chày một
Hột gạo vàng
Sang chày đôi
Đôi thóc mẩy
Giã chày bảy
Đẩy chày ba
Các cô nhà ta
Đi ra mà giã. 

 (Theo Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu -
 Đồng dao và trò chơi trẻ em)