Con công hay múaẢnh minh họa, nguồn: Internet 

Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu “vịt chè”
Nó đỗ cành tre
Nó kêu bè muống,
Nó đõ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông
Con công hay múa….

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội - NXB Hà Nội, 2010)

(*): Tiêu đề do QH đặt