Chi chi chành chànhChi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương thượng đế
Ngấp nghé đi tìm
Hú tim bắt ập.

Hoặc

Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Tam vương ngũ đế
Nhiếp chế thượng hạ
Ba quạ chín chu
Ú tim đi tìm
Tim tim lại chập.

(Theo Tục ngữ Ca dao Dân ca Hà Nội - NXB Hà Nội, 2010)

(*): Tiêu đề do QH đặt