Chăn trâu xứ Quảng


Dố dậy, dố dậy!
Cây gậy bốn phương
Ra đường mạnh mẽ
Bầy trẻ chăn trâu
Bây lâu thẳng cánh
Nó mạnh như sên
Đi trên mặt nước
Đi trước đón rồng
Ông đi có cồng
Bà đi có mõ
Trên trời nghe rõ
Làm gió làm mưa
Làm mùa bát hoạt
Dố dậy, dố dậy! 

(Theo Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu -
 Đồng dao và trò chơi trẻ em)