Tôi muốn có Giấy chứng nhận công dân, làm thế nào?

Trả lời:

Pháp luật Việt Nam không quy định việc cấp Giấy chứng nhận công dân, mà chỉ có qui định việc Đăng ký công dân và cấp Giấy xác nhận đã đăng ký công dân. Theo Quy định tạm thời về thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 713/NG-QĐ ngày 17/5/1997 của Bộ trưởng Bộ ngoại giao) thì khi bạn làm mẫu số 02/NG-LS Phiếu Đăng Ký Công Dân, bạn có quyền làm đơn theo mẫu số 22/NG-LS yêu cầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà bạn đang cư trú cấp cho bạn Giấy xác nhận đã đăng ký công dân và mức lệ phí thu là 05 USD/bản. Lệ phí này được quy định tại Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính.

Mọi thủ tục về đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài và cấp giấy xác nhận đã đăng ký công dân bạn có thể tham khảo thêm tại trang thông tin điện tử của Bộ ngoai giao theo địa chỉ: http://www.mofa.gov.vn/ct_lanhsu/nr090616082820/ns090623101254#2VG7yh1EoFpp.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội