Cái cò cái vạc


C
ái cò cái vạc cái nông
Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò
Không không tôi đứng trên bờ
Mẹ con nhà vạc còn ngồi ở kia.

***
Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi đi sau rốt
Tôi xin kể nốt câu chuyện con voi.

Tiêu đề do Quê Hương đặt

(Sưu tầm)