Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Hồi hương, Thường trú (20)

*Trả lời:

Luật Cư trú năm 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú quy định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp nhập cảnh vào Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch và văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh quy định tại Điều 12Thông tư này”.

Như vậy, để hồi hương sinh sống lâu dài ở Việt Nam, ông/bà cần đăng ký cư trú theo quy định tại Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020 và Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5năm 2021 của Bộ Công an (thủ tục chi tiết xin xem hướng dẫn tại câu 21).

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN