Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (14)

*Trả lời:

Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch có quy định về các mẫu giấy tờ mà ông/bà nêu.

Ông bà có thể lấy các mẫu giấy tờ nêu trong Thông tư này tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, website của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, website của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc tới trực tiếp bộ phận lãnh sự của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước mà ông/bà cư trú để lấy.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN