Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam (11)

*Trả lời:

- Điều 35 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định về quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam.

- Khoản 4 Điều 15 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định một số giấy tờ trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam đối với trường hợp con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ.
- Theo đó, khi cha hoặc mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ.

Trường hợp cha hoặc mẹ được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam.

Việc thay đổi quốc tịch theo cha mẹ của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi cần phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

- Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam đối với trường hợp con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ:

+ Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

+ Bản sao Giấy khai sinh của người con hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

+ Trường hợp chỉ người cha hoặc người mẹ trở lại quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sống cùng người đó trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho con. Văn bản thỏa thuận phải có đầy đủ chữ ký của cha và mẹ, chữ ký không phải chứng thực nhưng người đứng đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam cho con phải chịu trách nhiệm về tính chính xác chữ ký của người kia.

+ Trường hợp cha, mẹ đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì văn bản thỏa thuận được thay thế bằng giấy tờ chứng minh cha, mẹ đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN