Xuân Quê Hương 2022: Chủ tịch nước và Phu nhân cùng bà con kiều bào dâng hương tại Điện Kính Thiên và thực hiện nghi thức thả cá phóng sinh