Giải đáp về thời hạn tạm trú

* Trả lời:

Để trả lời câu hỏi của bạn, trước tiên chúng tôi cần giải thích về bản chất của Thị thực và Hộ chiếu. Thị thực là giấy tờ mà một quốc gia cấp để cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh vào quốc gia đó. Còn Hộ chiếu là giấy tờ mà một quốc gia cấp cho công dân nước mình sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Theo Khoản 3 Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam, Hộ chiếu Việt Nam là một trong những giấy tờ để chứng minh bạn có quốc tịch Việt Nam, và theo đó sẽ có địa vị pháp lý như một công dân Việt Nam.

Bởi vậy, khi nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam thay vì hộ chiếu Hoa Kỳ, bạn không cần thị thực do Việt Nam cấp và không cần tới Phòng QLXNC để gia hạn thị thực như một công dân nước ngoài.

Theo Luật Cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2013 được áp dụng đối với công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống thì không có thời gian giới hạn cho việc tạm trú của những đối tượng này. Như vậy, bạn được quyền tự do cư trú theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, về mặt thủ tục, tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú có quy định:

"Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú và quy định tại Thông tư này, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng.

Thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân nhưng tối đa không quá hai mươi bốn tháng. Hết thời hạn tạm trú, hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú."

Theo đây, sau hai năm tạm trú nếu bạn muốn tiếp tục tạm trú thì bạn phải đến Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú và khi sổ tạm trú hết thời hạn thì bạn phải làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội