Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan thăm khu di tích Đá Chông