Ca dao về tình yêu

 

Cái ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay
Tình cờ bắt gặp cô mình ở đây
Mượn cắt cái áo mượn may cái quần
Khâu xong anh tính tiền công
Em đi lấy chồng anh giúp của cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau
Chúc cho anh chị lấy nhau
Một số là giàu, hai số lắm con.

(ST)