Chim xuất quân

 

Tùng tùng, đánh ba hồi trống
Sắp quân cho chỉnh
Phượng hoàng thống lĩnh
Bạch hạc hiệp đồng
Tả chi thì công
Hữu chi thì sếu 
Giang cao ngất nghểu
Đi trước tiên phong
Cả mỏ bồ nông
Đi sau tiếp hậu 
Sáo đen, sáo sậu
Rán giục đôi bên 
Chú quạ thông tin
Dóng dả ba quân 
Đội lương đi trước
Một đàn vịt nước
Chú két, chú le
Sắm sửa thuyền bè
Cho bọn trảy thủy
Chim chích, chim ri
Bé mọn biết gì
Ở nhà coi sóc 
Chú cò chú cốc
Coi sóc các làng
Chèo bẻo nỏ nang
Bầu cho làm huyện
Đêm hôm đi tuần
Phó cho chú vạc 
Chú ngỗng nghếch ngác
Như thể đàn bà
Chú vịt, chú gà 
Nhắc võng ông già
Trèo lên núi chiều 
Giặc thấy đã nhiều
Chạy như con cút.

(ST)