Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi

 

Ai cùng gặt lúa đỏ đuôi
Chàng về mà đập mà phơi kịp ngày
Ai về giã gạo ba chày
Giã đi cho trắng, gửi ngay cho chàng
Sẵn tiền mua bạc, mua vàng
Sẵn tiền sắm áo cho chàng trẩy kinh
Sáng trời chàng mới tập binh
Em ngồi vò võ một mình em lo
Ruộng nương không ai cày cho
Trâu bò hèn mọn, em lo dường nào!
Ruộng người cày cấy lao xao
Ruộng em bỏ cỏ mọc cao ngoài đồng
Người ta có vợ có chồng
Ruộng cạn mạ úa trong lòng cũng vui
Nhà anh có một mình tôi
Ruộng cạn mạ úa, em ngồi em lo...

(ST)