Đồng dao: Con Mèo

 

Con mẻo, con mèo
Mày trèo cây duối
Mày nấp vô bụi
Mày lủi lên trên
Mày ngó sang bên
Mày co cái cẳng
Mày ngoằng cái đuôi
Mày chộp cái mồi
Chết cha con chuột.

 

( ST)