Đồng dao: Con chim chích chòe

 

Con chim chích chòe
Nó kêu chích chòe
Nó đậu cành chanh
Nó kêu chích chòe
Tôi ném hòn sành
Nó quay lông lốc
Tôi làm một chốc
Được ba mâm đầy
Ông thầy ăn một
Bà cốt ăn hai
Cái đầu cái tai
Đem về biếu chúa
Chúa hỏi chim gì?
Là con chim chích chòe
Nó kêu chích chòe
nó đậu cành chanh ...

( ST)