Đố vui

 

Bà Ba đi chợ đàng trong
Mua một cây mía vừa cong, vừa dài.
Bà Ba đi chợ đàng ngoài.
Mua một cây mía vừa dài, vừa cong.
Chợ trong cây mía hai đồng
Chợ ngoài hai đồng cây mía

Hỏi rằng bà Ba mua mía
Hết bao nhiêu tiền ? ....!!!

(ST)