Đồng dao: Ăn quả

 

Ăn một quả na
Bằng ba quả quýt
Tôi ngồi nói thiệt
Quả quýt thì chua
Bắt vua phải trẻ
Quả vả thì chát
Tôi tát mặt quan
Quan chạy la làng
Quăng đi quả quýt
Quăng đi quả vả
Trả về quả na.

(ST)