Kết quả giải quyết đơn thư của bà Rathgeb Ngọc Thanh Lucia, Việt kiều Mỹ

Ngày 19/9/2010, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao nhận được đơn thư của bà Rathgeb Ngọc Thanh Lucia ( Phạm Thị Ngọc Thanh) Việt kiều Mỹ, thường trú tại 2886 Hillcrest Ave Hayward – C.A 94542 USA.    

Đơn thư khiếu nại, tố cáo của Bà Rathgeb Ngọc Thanh Lucia có nội dung khiếu nại các cấp chính quyền UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi 2.415m2 đất của gia đình bà để quy hoạch xây dựng bến xe Diên Khánh không phù hợp với thực tế, ảnh hưởng khu di tích miếu Trịnh Phong (di tích quốc gia), UBND huyện Diên Khánh áp giá đền bù đất cho gia đình bà không thỏa đáng với giá đất nông nghiệp.

Kết quả giải quyết: Ngày 27/9/2010, Thanh tra Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã liên hệ phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh xác minh đề nghị phối hợp giải quyết trả lời đơn thư của bà Ngọc Thanh. Tiếp tục có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của bà Ngọc Thanh theo chức năng, thẩm quyền.

Đề nghị bà Thanh liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh để giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh tra Ủy ban Nhà nước về NVNONN