Thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoàiLễ khai trương Quỹ hỗ trợ cộng đồng

Ngày 30/10/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ cộng đồng). 

Quỹ hỗ trợ cộng đồng được hình thành trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như các nguồn khác.

Quỹ hỗ trợ cộng đồng được thành lập thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hoạt động của Quỹ không vì mục đích lợi nhuận sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động cộng đồng trong tình hình mới, nhằm mục tiêu vì sự ổn định, phát triển, giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc Việt Nam và hướng về quê hương, đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Quyết định cũng chỉ rõ Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của Quỹ và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ cộng đồng.